Op dit moment is er een tijdelijke cliëntenstop. Alleen d.m.v. het invoeren van een tijdelijke cliëntenstop kan ik voldoende zorg en aandacht besteden aan de huidige cliënten. Zodra ik de cliëntenstop kan opheffen maak ik dat op mijn website en social mediakanalen bekend. Excuses voor het eventuele ongemak.

Definities

1. Van Solt advies & coaching: Van Solt advies & coaching, gevestigd te Wons ingeschreven bij de KvK onder nummer: 68926537.
2. Klant: degene met wie Van Solt advies & coaching een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Van Solt advies & coaching en klant/cliënt samen.
4. Cliënt: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
5. Content: alle informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, interactieve elementen, scripts en alle andere materialen die in of door middel van Van Solt advies & coaching worden gepubliceerd, ongeacht of deze van redactionele of commerciële aard zijn. Daar waar in deze gebruiksvoorwaarden “Van Solt advies & coaching” staat, wordt daaronder mede verstaan de daarin vervatte content.
6. Gebruik: het raadplegen van Van Solt advies & coaching alsmede alle overige mogelijke vormen van gebruik van Van Solt advies & coaching door een klant/cliënt.
7. Cliënt: eenieder die op welke wijze dan ook Gebruik maakt van Van Solt advies & coaching.
8. Sessie: Een 1-op-1 adviesgesprek, ademsessie individueel of in een groep uitgevoerd door Van Solt advies & coaching aan een klant.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle informatie, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Van Solt advies & coaching.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. Intellectuele eigendomsrechten Alle (intellectuele) eigendomsrechten op Van Solt advies & coaching, waaronder auteurs-, merkdatabank- en handelsnaamrechten, berusten uitsluitend bij Van Solt advies & coaching. Het (recht tot) gebruik van Van Solt advies & coaching impliceert geenszins het bestaan van enige overdracht, licentie of ander gebruiksrecht ten aanzien van deze rechten aan de cliënt. Van Solt advies & coaching behoudt zich uitdrukkelijk de auteursrechten ten aanzien van de Van Solt advies & coaching voor. Het is derhalve – zonder de voorafgaande toestemming van Van Solt advies & coaching – niet toegestaan Van Solt advies & coaching op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken. Het vermelden van Van Solt advies & coaching als bron maakt dat niet anders. Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen of anderszins openbaar maken van Van Solt advies & coaching dient de Cliënt vooraf toestemming te vragen aan Van Solt advies & coaching. Contactgegevens vindt u op de website van Van Solt advies & coaching. Vermeld bij uw verzoek duidelijk dat het gaat om een verzoek tot hergebruik. Of deze toestemming wordt verleend en onder welke voorwaarden, wordt per geval bepaald en de Cliënt kan zich niet beroepen op eerder verleende toestemming of toestemming verleend aan derden. Aan het met toestemming overnemen van content kunnen kosten verbonden zijn. Indien de cliënt inbreuk maakt op de rechten van Van Solt advies & coaching is hij aansprakelijk voor alle door Van Solt advies & coaching als gevolg daarvan geleden schade, inclusief de kosten van opsporing en juridische bijstand.

Prijzen

1. Alle prijzen die Van Solt advies & coaching hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw als het betreft particulier en exclusief BTW voor zakelijk klanten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die Van Solt advies & coaching hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Van Solt advies & coaching te allen tijde wijzigen.
3. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Van Solt advies & coaching, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend tarief is overeengekomen.
4. Indien partijen voor een dienstverlening door Van Solt advies & coaching een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
5. Van Solt advies & coaching heeft het recht de prijzen te allen tijde aan te passen.
6. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Van Solt advies & coaching prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
7. De klant heeft het recht om de overeenkomst met Van Solt advies & coaching op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Van Solt advies & coaching gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Van Solt advies & coaching.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Van Solt advies & coaching zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Van Solt advies & coaching op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Van Solt advies & coaching voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Van Solt advies & coaching heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord.

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Van Solt advies & coaching.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3.Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Van Solt advies & coaching redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Geheimhouding

Van Solt advies & coaching is verplicht alle vertrouwelijke informatie van klant, waarover hij in het kader van de overeenkomst de beschikking heeft gekregen, geheim te houden.

AVG

Van Solt advies & coaching is verplicht om zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden door Van Solt advies & coaching verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

1. De overeenkomst tussen Van Solt advies & coaching en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan eenmalig (sessie) of voor bepaalde tijd (traject), tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk schriftelijk of mondeling anders zijn overeengekomen.

Klachten

1. De klant dient een door Van Solt advies & coaching verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Van Solt advies & coaching daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Van Solt advies & coaching in staat is hierop adequaat te reageren.

Aansprakelijkheid Van Solt advies & coaching

1. Van Solt advies & coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Van Solt advies & coaching.
2. De aansprakelijkheid van Van Solt advies & coaching is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. Indien Van Solt advies & coaching aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. Elke aansprakelijkheid van Van Solt advies & coaching voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. Vervaltermijn Elk recht van de klant op schadevergoeding van Van Solt advies & coaching vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Van Solt advies & coaching toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Van Solt advies & coaching niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Van Solt advies & coaching in verzuim is.
3. Van Solt advies & coaching heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Van Solt advies & coaching kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Van Solt advies & coaching in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Van Solt advies & coaching kan worden toegerekend in een van de wil van Van Solt advies & coaching onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Van Solt advies & coaching kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteitsinternet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Van Solt advies & coaching 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Van Solt advies & coaching er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Van Solt advies & coaching is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet. Wijziging van de overeenkomst indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

1. Van Solt advies & coaching is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Van Solt advies & coaching zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Van Solt advies & coaching bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Van Solt advies & coaching is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Laatst bijgewerkt op 15 maart 2024.

Telefoon

Adres

  • Weersterweg 10a
    8747 NS Wons

Afspraak

  • Klik hier om een afspraak te maken

Kom in contact

Stuur het onderstaande formulier in, om direct met mij in contact te komen.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.